Rybářský řád 2022

 Stanovení doby rybolovu na rybníku Rašelák

 Lov ryb je povolen v tyto dny: středa, sobota, neděle, všechny státem uznávané svátky a 31. 12. kalendářního roku

Časy lovu ryb:

Únor, listopad, prosinec                    -> 7,00-18,00 hod

Březen                                                  -> 5,00-21,00 hod

Duben, září,                                         -> 5,00-22,00 hod

Květen, červen, červenec, srpen    -> 4,00-24,00 hod

Říjen                                                      -> 6,00-19,00 hod

 Minimální a maximální míry lovených ryb

Kapr                       -> 45-65 cm

Amur                     -> 60-90 cm

Úhoř říční             -> 70 cm

Na jedno roční povolení k lovu je možno chytit a ponechat si v daném roce.:

Dospělí (15 +): 10 kusů ušlechtilé ryby (tj. kapr, amur)

Dítě do 14 let 5 kusů ušlechtilé ryby (tj. kapr, amur)

Ulovený cejn a karas se nevrací vodě, zapíše se do povolenky a lze pokračovat v lovu!

 

Hájení jednotlivých druhů ryb

Lín obecný                           celoročně hájen.

Candát                                   celoročně hájen.

Jeseter                                  celoročně hájen.

Štika obecná                        celoročně hájená.

Závazná ustanovení:

 Zakoupením povolenky lovící osoba souhlasí s pravidly rybolovu a sankčním řádem.

 1. Mládež do 15 let smí lovit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Odpovědnost přebírá jeho zákonný zástupce.

 2. Stanování a bivakování u rybníka není dovoleno.

 3. Každý lovící rybář včetně jeho doprovodu je povinen udržovat pořádek, neodhazovat odpadky do vody nebo na břeh. Povinností každého návštěvníka rybníka je zanechat po sobě pořádek.

 4. Je zakázáno poškozování vodních staveb, břehu rybníka, laviček a rozdělávání ohně atd.

 5. Při rybolovu musí být lovec v takové vzdálenosti od udice, aby s ní v případě záběru mohl manipulovat.

 6. Při lovu na položenou udržují lovci mezi sebou vzdálenost minimálně 3 metry. Loví-li se přívlačí nebo muškařením, je vzdálenost mezi lovci 10 metrů pokud se nedohodnou jinak.

 7. Na stanovišti je rybář povinen mít u sebe vyprošťovač háčku nebo kleštičky, metr na změření úlovku, podběrák - minimální délku ramen 70 cm, vlastní vezírek. Chycená ryba, kterou si lovec nechce ponechat, musí být šetrně osvobozena z háčku, dle možnosti ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a nesmí být zbytečnou manipulací jinak poškozována, zakazuje se pokládka ryby na beton, kámen, hlínu.

 8. Je povolena pouze průběžná montáž s jediným návazcem.

 9. V lovné dny lze ulovit a zasakovat pouze jednu ušlechtilou rybu, její míra musí být ihned zapsaná do povolenky, poté musí být lov ukončen.

 10. K ulovené rybě je nutno se chovat šetrně. S rybou, která se vrací vodě, je nutno zacházet obzvlášť opatrně tak, aby nebyla poškozená. Vězí-li háček hluboko v jícnu ryby je lovec povinen háček odstřihnout.

 11. Lovec uchovává rybu ve vlastním vezírku nebo saku. Taková ryba je považovaná za ponechanou.

 12. Je zakázáno používání společných saků a vezírků.

 13. Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.

 14. Obsluhovat pruty může pouze rybář, na jehož jméno je vystavena povolenka.

 15. Před zahájením lovu je rybář povinen nejdříve vyplnit záznam o docházce a potom zahájí lov. Rybář je povinen mít vyplněnou povolenku při lovu u sebe.

 16. Lov ryb na základě této povolenky je provozován na vlastní nebezpečí. Lovec je povinen dbát na to, aby nedošlo ke zranění jiných rybářů nebo přihlížejících.

 17. Motorová vozidla nesmí vjíždět ani parkovat těsně u břehu rybníka. Vozidla je nutno ponechat v prostoru stavidla a boudy.

 18. Povolenka je nepřenosná a musí být vrácena společně se sumářem do 15.1. následujícího roku její platnosti.

 19. Při zjištění porušení pravidel rybolovu a chování u vody bude majitel povolenky řešen dle sankčního řádu.

 20. Na rybníku Rašelák provádí kontrolu členové výboru rybářského spolku Olbramovice, vybaveni členským průkazem rybářské stráže. Lovící je povinen podrobit se kontrole své povolenky a úlovku na výzvu člena rybářské stráže i při odchodu z areálu rybníka.

Sankční řád

Sankční řád je navržen výborem spolku a schválen členy „Rybářského spolku Olbramovice z.s.“ Členové Rybářského spolku se zakoupením povolení k lovu zavazují dodržovat rybářský řád a při jeho porušení respektovat zde uvedená sankční opatření.

Sankční opatření:

 1. Napomenutí.

 2. Písemná výtka.

 3. Odebrání povolení k lovu na 30 kalendářních dnů.

 4. Odebrání povolení k lovu na 90 kalendářních dnů.

 5. Odebráni povolenky do konce platnosti povolení k lovu.

 6. Ztráta nároku na výdej povolení k lovu v následujícím roce.

 

Osoby s právem provést kontrolu

 1. Členové výboru Rybářskézho svazu.

 2. Členové rybářské stráže.

 

Způsob uplatnění sankčních opatření.

Osoba s právem provést kontrolu muže:

 1. Provést kontrolu a pořídit zápis o kontrole do rybářského povolení k lovu se svým podpisem.

 2. Uložit „napomenutí“ a pořídit zápis do rybářského povolení k lovu se svým podpisem.

 3. Na místě „odebrat povolení k lovu“ a neprodleně vyrozumět člena výboru o nastalém stavu.

Výbor spolku muže:

 1. Uložit „písemnou výtku“.

 2. Rozhodnout o navrácení povolení k lovu.

 3. Rozhodnout o navrácení povolení k lovu s napomenutím.

 4. Rozhodnout o odebrání povolení k lovu s časovým omezením.

 5. Rozhodnout o odebrání povolení k lovu.

 6. Rozhodnout o ztrátě nároku na vydání povolení k lovu v následujícím roce.

Přestupky a sankční opatření

Napomenutí.

 1. Není proveden zápis příchodu k vodě.

 2. Za nedodržení pořádku kolem lovného místa.

 3. Nedodržení povinné výbavy k lovu.

 4. Porušení způsobu lovu (počet udic, počet návazců, zakázané provedení návazců atd.).

 5. Darování ulovené ryby přímo u vody.

 Písemná výtka.

 1. Za nedodržení pořádku kolem lovného místa 2x a více.

 2. Opakovaný neprovedený zápis k vodě 2x a více

 3. Opakované nedodržení povinné výbavy k lovu.

 4. Lov mimo lovné dny.

 5. Výměna zasakované ryby.

 6. Opakované darování ulovené ryby přímo u vody.

 7. Nepředložení povolení k lovu ke kontrole.

 8. Nešetrné zacházení s rybou.

 Odebrání povolení k lovu na 30 kalendářních dnů

 1. Opakované nedodržování šetrného zacházení s ulovenou rybou.

 2. Opakované porušení způsobu lovu (počet návazců, zakázané provedení návazců atd.).

 Odebrání povolení k lovu na 90 kalendářních dnů

 1. Opakovaný neprovedený zápis k vodě 3x a vice.

 2. Opakované nedodržování šetrného zacházení s ulovenou rybou.

 3. Překročení povoleného počtu ponechané ulovené ryby.

 4. Opakovaná výměna zasakované ryby.

 5. Nedodržení lovné míry přisvojené ryby.

Odebráni povolenky do konce platnosti povolení k lovu

 1. Poškozování vodních staveb, břehu rybníka, laviček a rozdělávání ohně.

 2. Opakované porušení lovu mimo lovné dny a stanovené časy.

 3. Opakované překročení povoleného počtu ponechané ulovené ryby a míry.

 4. Záměna lovícího rybáře s právoplatným vlastníkem povolení k lovu.

 5. Opakované nepředložení povolení k lovu ke kontrole.

Ztráta nároku na výdej povolení k lovu v následujícím roce

 1. Neodevzdání vyplněného sumáře a rybářského lístku za uplynulý rok.

 

Odvolání a opravná opatření.

Odvolání

Držitel rybářského lístku se má právo odvolat na výborové schůzi Rybářského svazu a to každé první pondělí v měsíci osobně. Toto odvolání nemá odkladný účinek k výkonu sankce.

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.